Hier vindt u vragen en antwoorden over Zonnepark Heerjansdam en over zonne-energie in het algemeen. Werd uw vraag niet beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zonneparkheerjansdam.nl

Over zonnepark Heerjansdam

Wie gaat het idee voor het zonnepark verder uitwerken?

Dat is Pure Energie, lees hier meer over onze werkwijze. We onderzoeken samen met alle betrokkenen de mogelijkheid voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen in combinatie met versterking van het landschap. We willen dat samen met inwoners van Heerjansdam en De Kijfhoek doen.

 

Waar komt het zonnepark als het er komt?

Het perceel ligt tussen de spoorlijn van de HSL ten oosten van Heerjansdam en de Devel aan de zuidwestkant van De Kijfhoek. Kijk hier voor het kaartje!

Hoeveel elektriciteit wekt het straks op?

We verwachten dat dit zonnepark jaarlijks ongeveer 30 miljoen kilowattuur aan elektriciteit kan opwekken.

Hoe ziet het er straks uit?

Het oppervlak voor het beoogde zonneveld is waarschijnlijk ongeveer 22,5 ha. Inwoners zien vanuit hun huis het zonnepark niet. Wandelaars kunnen het zonnepark zien en daarom wordt gedacht aan struiken, bomen en kruidenrijk grasland om het uitzicht enerzijds open te houden en anderzijds te verzachten. Het perceel grenst aan het natuurgebied van de Devel, daarom is het uitgangspunt om bij te dragen aan de ecologie.

 

 

 

Kan het zonnepark aangesloten worden op het elektriciteitsnet?

Bij elk duurzaam energieproject is de aansluiting op het elektriciteitsnet tegenwoordig een uitdaging en bij elk project zoeken we een geschikte oplossing. Het project moet normaal gesproken aangesloten worden op een hoogspanningsstation. De netbeheerder, Stedin, bepaalt waar de kabel vanuit het zonnepark dan naartoe moet. Als we gebruik zouden maken van de SDE++-regeling, dan mogen wij slechts 50% van de capaciteit van het zonnepark aansluiten. Door het toepassen van lokale opslag van energie in een batterij of door omzetting naar waterstof kunnen we bijdragen aan de balans op het netwerk. Dit vraagt om verdere uitwerking, maar er zijn op dit onderwerp zeker nog behoorlijke uitdagingen.

Over het proces en de procedure

Hoe blijf ik op de hoogte?

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief dan sturen we regelmatig een bericht via e-mail.

Hoe kan ik meedoen?

Pure Energie wil samen met Heerjansdam en omgeving dit idee verder uitwerken. Dan worden we samen initiatiefnemers. We hebben graag contact met belanghebbenden uit de omgeving, zoals omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit initiatief. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparkheerjansdam.nl.

Aan welke regels moet dit zonnepark voldoen?

Om het zonnepark te kunnen bouwen, moeten de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Zwijndrecht, omdat de locatie zich in de gemeente Zwijndrecht bevindt. In deze vergunning worden de eisen en voorwaarden voor het zonnepark opgenomen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de veiligheid, flora en fauna, rekening houden met archeologische waarden, beperken of voorkomen van hinder voor de omgeving en landschappelijke inpassing.  Het beleid van  Zwijndrecht is na te lezen op deze website: Energie - Gemeente Zwijndrecht .

Het moet ook passen in de criteria van de Regionale Energie Strategie van de Drechtsteden. Die lees je hier: Regionale energiestrategie | Drechtsteden (res-drechtsteden.nl) In de huidige versie zit ons gebied niet in de vier gebieden waar de mogelijkheden worden onderzocht.

Waarom op deze plek, die eerder afviel als kansrijke locatie?

Pure Energie kent de locatie die wel is opgenomen op de kaart van de Regionale Energie Strategie. De beide projecten zouden naast elkaar kunnen bestaan. 
Er is veel meer duurzame energie nodig; door bijvoorbeeld steeds meer elektrische auto’s en een overgang naar veelal elektrische warmtepompen zien we dat het elektriciteitsverbruik snel stijgt, en nog verder zal stijgen. We denken dat we kans maken op deze plek. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat wanneer we in gezamenlijkheid het initiatief kenbaar maken bij de gemeente Zwijndrecht, er een positieve reactie komt en het initiatief misschien in het beleid komt.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Levert een zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare met zonnepanelen ongeveer één tot 1,3 miljoen kWh per jaar opwekt (de precieze opbrengst hangt af van het vermogen van de panelen). Eén tot 1,3 miljoen kWh is evenveel als circa 400 á 520 huishoudens per jaar gemiddeld gebruiken.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van landschappelijke en natuurlijke elementen. Wij willen daar bij het ontwerp van dit zonnepark rekening mee proberen te houden. Als u daar suggesties voor hebt, horen wij dat graag. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd. 

Zijn zonnepanelen recyclebaar?

Zonnepanelen zijn al grotendeels recyclebaar, maar nu nog niet volledig. Een zonnepaneel bevat een aluminium frame, een glasplaat, de (meestal silicium-)cellen, een kunststof plaat, geleiders en EVA folie. Tijdens het recycling-proces worden veel van deze stoffen van elkaar gescheiden en zo mogelijk terug gewonnen voor hergebruik. Helaas is dat nu nog niet helemaal het geval, maar de verwachting is wel dat zodra de grote aantallen afgedankte panelen zich aandienen, volledige recycling goed mogelijk is.